Shelton resident recalls performing for Apollo astronauts