50th anniversary: Warner’s enjoys stylish celebration