Tonight: Senior citizen emergency preparedness program