Photo: Malloy visits Shelton school

Today Gov. Dannel Malloy visited Wesley School in Shelton today.