Obituary: Nadia Frassinelli Ziko, 83, of Stratford