Obituary: Raymond N. “Skippy” Ott, 89, of Naugatuck, formerly of Shelton, Derby, and Ansonia