Reps. Perillo and McGorty oppose $10 million bond to study tolls